Kennisbank

Datum: 13 september 2005
Auteur: Geert Janssens
Waals minister van mobiliteit Michel Daerden lanceerde vorige week een plan om vanaf 1 januari 2006 een wegenvignet van 25 euro in te voeren op Waalse snelwegen en grote gewestwegen. Indien de andere deelregio’s niet zouden meedoen met het systeem dan zouden Vlamingen en Brusselaars binnenkort moeten betalen indien ze ´de grens´ naar Wallonië oversteken. Inmiddels werd Daerden teruggefloten wat de eenzijdige invoering betreft. De idee om met de gewesten onderling afspraken te maken voor het invoeren van een vignet op Belgisch niveau blijft bestaan. Op zich kan VKW Metena zich terugvinden in een beleid dat de het wegverkeer duurder maakt. Eerder dit jaar brak Prof. Bruno De Borger in een beleidsnota van VKW Metena een lans voor rekeningrijden op onze autostrades alsook het invoeren van een kilometerheffing voor het vrachtverkeer zodoende ook buitenlandse trafiek zou bijdragen tot het betalen van de schade en de kosten die het op ons wegennet aanricht (Beleidsnota nr. 9, zie ook op onze website). Een wegenvignet is niet de beste maar toch alvast een eerste stap in die richting.
Datum: 7 september 2005
Auteur: Luk Bouckaert
‘We hebben nood aan bezielde ondernemers’, zo stelt Luk Bouckaert in deze monografie. Bouckaert overloopt de gevaren die opduiken wanneer be­drijfsethiek herleid wordt tot het invoeren van een aan­tal opportunistische managementtechnieken. Hij illustreert het geheel met enkele treffende voorbeelden. Download de nota [PDF, 58 blz., 337kb]
Datum: 21 juni 2005
De kosten van de vergrijzing bezorgen onze beleidsmakers hoe langer hoe meer grijze haren. Afgelopen week berekende de Studiecommissie voor de Vergrijzing ons voor dat deze kosten naar boven moeten worden herzien. Dat gebeurt al voor het derde jaar op rij waardoor de ingeschatte omvang in evenveel tijd bijna verdubbelt. Hoe zou dat toch komen, kan men zich afvragen? Wat is de kans dat er in de toekomst nog opwaartse herzieningen moeten volgen? In een verhelderende nota legt VKW Metena haarfijn uit wat er schort aan de veronderstellingen van het Planbureau en de Vergrijzingscommissie die maken dat de kosten serieus worden onderschat. Download de nota [PDF, 21 blz., 172 kB]
Datum: 8 juni 2005
Auteur: Bruno De Borger
Voorliggende beleidsnota situeert het thema van het rekeningrijden in de bredere context van prijsvorming en belastingsstructuur in de transportsector. Download het artikel [PDF, 52 blz., 714 kB]
Datum: 9 mei 2005
Deze nota heeft als doel een denkkader aan te bieden en reflexen te stimuleren die bedrijfsleiders met gezond verstand en zin voor nuance kunnen toepassen bij het uitstippelen en uitvoeren van een overnamebeleid voor hun onderneming. Download het artikel [PDF, 47 blz., 1020 kB]
Datum: 5 mei 2005
Prof. Hylke Vandenbussche, hoogleraar economie aan de KUL Leuven, gaat dieper in op diverse aspecten van de vennootschapsbelasting en dit zowel in Belgisch als in Europees verband. Download hier de volledige nota
Datum: 18 april 2005
In een recent artikel in MIT Sloan Management Review stellen Keith Rollag, Salvatore Parise en Rob Cross over het introductiebeleid van nieuwkomers een aantal misvattingen aan de kaak. Onder de titel 'Getting new hires up to speed quickly' worden een vijftal mythes doorprikt. Download het artikel [PDF, 22 blz., 248 kB]
Datum: 11 maart 2005
Auteur: Jozef Konings
Jozef Konings onderzoekt in deze beleidsnota van vkw Metena of de vraag naar en het aanbod van arbeid verschillend reageren op veranderingen in loonkosten naargelang regio of sector. Hij komt tot de vaststelling dat België een land is met twee snelheden. De analyse geeft aan dat een eenvormige aanpak van de loonproblematiek in België eigenlijk onzinnig is geworden. Download het artikel [PDF, 22 blz., 369 kB]
Datum: 10 februari 2005
Voor de publicatie van deze nota bestaan twee goede redenen. 1) In maart 1985 kwam in de toenmalige Sovjet Unie Michael Gorbatsjov aan de macht. Via zijn politiek van glasnost en perestrojka luidde hij de doodsstrijd in van het communistische wereldrijk. 2) Via het drama van Beslan komt het Rusland van Vladimir Putin in het brandpunt van de internationale belangstelling. Download het artikel [PDF, 38 blz., 226 kB]
Datum: 10 februari 2005
Deze monografie over George W. Bush en het beleid van zijn administratie spitst zich toe op de economische politiek en het buitenlanse beleid. Als opwarmertje gaan we eerst na welke erfenis Bill Clinton aan zijn opvolger naliet. Download het artikel [PDF, 72 blz., 593 kB]