Naar een verstandiger mobiliteitsbeleid? (13/09/2005)

Waals minister van mobiliteit Michel Daerden lanceerde vorige week een plan om vanaf 1 januari 2006 een wegenvignet van 25 euro in te voeren op Waalse snelwegen en grote gewestwegen. Indien de andere deelregio’s niet zouden meedoen met het systeem dan zouden Vlamingen en Brusselaars binnenkort moeten betalen indien ze ´de grens´ naar Wallonië oversteken. Inmiddels werd Daerden teruggefloten wat de eenzijdige invoering betreft. De idee om met de gewesten onderling afspraken te maken voor het invoeren van een vignet op Belgisch niveau blijft bestaan. Op zich kan VKW Metena zich terugvinden in een beleid dat de het wegverkeer duurder maakt. Eerder dit jaar brak Prof. Bruno De Borger in een beleidsnota van VKW Metena een lans voor rekeningrijden op onze autostrades alsook het invoeren van een kilometerheffing voor het vrachtverkeer zodoende ook buitenlandse trafiek zou bijdragen tot het betalen van de schade en de kosten die het op ons wegennet aanricht (Beleidsnota nr. 9, zie ook op onze website). Een wegenvignet is niet de beste maar toch alvast een eerste stap in die richting.


Naar aanleiding van de studie van Prof. De Borger deed VKW Metena daarnaast een eerste verkenning van de mogelijkheden van rekeningrijden in en rond Brussel (zie nota in bijlage). Alleen al het aanrekenen van een deel van de externe kosten (milieu, tijdsverlies, wegslijtage,…) voor het verkeer dat tijdens de ochtendspits Brussel binnenrijdt via de autosnelwegen zou per dag meer dan 450.000 euro opbrengen voor de Schatkist. Op jaarbasis komt dit neer op 90 miljoen euro aan inkomsten. Indien het systeem van rekeningrijden zou worden uitgebreid naar andere steden en trajecten dan zou de overheid (of misschien zeggen we beter ‘de Belgische overheden’) zeker kunnen rekenen op 350 miljoen euro per jaar aan extra inkomsten.

Uiteraard mogen deze inkomsten niet leiden tot een stijging van de belastingsdruk. Meer nog, om rekeningrijden maatschappelijk aanvaardbaar te maken is het absoluut noodzakelijk dat de opbrengsten verstandig gebruikt worden. Dat geldt ook voor de opbrengsten van een wegenvignet. Een loonlasten- of belastingsverlaging is daarbij uiteraard de meest aangewezen optie maar niets sluit uit om een deel van het geld te gebruiken voor het verbeteren en optimaliseren van de weginfrastructuur (Cf missing links). Het is overigens onbegrijpelijk dat het beleid vandaag heel wat quasi-kosteloze mogelijkheden om de capaciteit van onze (auto)wegen op te drijven (Cf elektronisch blokrijden, verplicht ritsen, intelligente verkeerslichten,…) gewoon links laat liggen. Heel wat van het noodzakelijk voorbereidend studie- en denkwerk hieromtrent ligt nochtans bij de Vlaamse Administratie in bureauschuiven onaangeroerd te wachten.

Download de nota